Podmínky ochrany osobních údajů 

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: "GDPR") je Zuzana Zítková, Osvobození 161, 679 02 Ráječko, IČ: 08563527 (dále jen: "správce").
 • Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Osvobození 161, 679 02 Ráječko

Email: info@hnizdeckazrajecka.cz

Telefon: +420 737 314 541

 • Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
 • "osobními údaji" veškeré informace o identifikovatelné osobě nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.[1]
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracování a získání osobních údajů:

2.1. Pro účely uzavření kupní smlouvy, její správy a dodávky zpracováváme:

 • Základní identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, adresa
 • Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mail
 • Název firmy a její právní forma, sídlo, IČ/DIČ

2.2. Z důvodu vylepšování našich služeb:

a) Údaje o návštěvnosti našich www stránek (cookies, IP adresa)

b) Údaje o využívání našich služeb - např. datum + cena a typ již zakoupených

výrobků

2.3 Osobní údaje jsou získávány od Vás na základě smluvního vztahu a vyřízení objednávky a dále na základě Vašich návštěv našich www stránek (viz cookies, odst.)

III. Využívání osobních údajů

3.1 Vaše osobní údaje jsou využívány k následujícím účelům:

 • k uzavření kupní smlouvy a realizaci objednávky
 • ke komunikaci s Vámi
 • k analýze zlepšování našich služeb vůči zákazníkům
 • k řešení Vašich reklamací a stížností
 • plnění našich povinností, které ukládají zákony

3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

3.3 Vámi poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány jen po dobu trvání výše uvedených účelů nebo po dobu a podmínek dle příslušných právních předpisů.

3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely a zpracování cookies činí tato doba 5 let od udělení souhlasu, příp. jeho obnovení. V jiných případech je tato doba závislá na účelu zpracování nebo se řídí příslušnými právními předpisy.

IV. Právní základ zpracování osobních údajů

4.1 Právní základ umožňující zpracovávat Vaše osobní údaje je závislý na účelu zpracování. Některé údaje mohou být zpracovávány v konkrétních případech bez Vašeho souhlasu a to zejména v těchto případech:

a) nezbytnost pro účely a plnění smlouvy s Vámi

b) nezbytnosti pro účely splnění našich zákonných povinností, např. pro účetnictví apod.

c) nezbytnost pro účely ochrany našich oprávněných zájmů (např. analýza pro zlepšování našich služeb)

4.2 S Vaším souhlasem lze zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely, např. nabídku našich produktů apod., a sice zasíláním takových nabídek na Vaši e-mailovou adresu. Takový souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání Vašeho souhlasu a to na naši e-mailovou adresu: info@hnizdeckazrajecka.cz. Možnou alternativou je samozřejmě zaslání takového nesouhlasu na adresu sídla naší společnosti.

V. Poskytování Vašich osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

a) poskytovatelům služeb, které souvisejí s naší činností, tj. dopravci, zprostředkovatelé Vašich plateb apod.

b) dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (finanční úřady v zákonem stanovených případech, policie v případě šetření trestné činnosti apod.)

5.2 Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen "EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb.

VI. Cookies

6.1 Cookies jsou datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost stránek. Jsou to textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač, příp. mobilní telefon ve chvíli, kdy začnete se stránkami pracovat.

6.2 Zmiňované stránky si na určitou dobu zapamatují činnosti a nastavení, která byla z Vaší strany provedena a tak nemusíte údaje při další návštěvě zadávat znovu.

6.3 Pokud nesouhlasíte s používáním cookies a údajů, které získáte prostřednictvím našich webových stránek pro výše uvedené účely, můžete:

a) zablokovat používání cookies nastavením internetového prohlížeče, aby zakazoval/blokoval použití technologie cookies

b) souhlas bezplatně odvolat prostřednictvím e-mailu: info@hnizdeckazrajecka.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti: Osvobození 161, 679 02 Ráječko.

VII. Ochrana osobních údajů

7.1 Za účelem zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme všechna opatření na ochranu proti neoprávněným přístupům k údajům, zajišťujeme bezpečnost našich IT systémů.

7.2 Za účelem ochrany dat přijímáme organizační, personální a technická opatření na velmi vysoké úrovni.

7.3 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás kontaktujte elektronicky na e-mailovou adresu: info@hnizdeckazrajecka.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti: Osvobození 161, 679 02 Ráječko.


VIII. Obecná ustanovení

8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

8.2 Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8.4 Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

8.5 Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití

8.6 Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.7 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu

V Ráječku, 18.11.2019


[1] GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, prakticky [2019-05-24, 11:37].

Dostupné: https://www.gdpr.cz/gdpr/kompletni-zneni-gdpr/