Pravidla a podmínky soutěže na FB

Tato soutěž není sponzorovaná, ani spravovaná sociální síti Facebook. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže Hnízdečka z Ráječka a ne sociální síti Facebook.

Následující text obsahuje závazná pravidla a podmínky pro soutěž na profilu sociální sítě Facebook: Hnízdečka z Ráječka (dále jen "soutěž").

I. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Zuzana Zítková, Osvobození 161, 679 02 Ráječko IČ: 08563527 (dále jen "vyhlašovatel").

II. Doba trvání soutěže

Doba trvání soutěže je určena vždy v záložce dané soutěže na profilu Facebook Hnízdečka z Ráječka.

III. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací

adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících

průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi a splnění podmínek soutěže vyhlášené

na sociální síti Facebook v profilu Hnízdečka z Ráječka.

3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel odešle vítězi cenu a to na adresu, kterou soutěžící uvede v případě výhry, příp. se

domluví na osobním odběru v sídle firmy vyhlašovatele.

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook vystupovat pod svým pravým jménem.

3.7. Soutěžící může z 1 IP adresy zaslat vždy jen jednu odpověď v rámci jedné soutěže.

IV. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze je vždy definována v záložce u konkrétní soutěže vyhlášené na sociální síti

Facebook, profil Hnízdečka z Ráječka.

4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby.

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou

obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně

vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou

věcnou náhradu. Jedná se o dárek, který nelze reklamovat. Výhry, které nebudou převzaty,

propadají vyhlašovateli.

V. Osobní údaje

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon") svůj

souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry

nebo jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových

akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.,

o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let ode dne začátku soutěže

s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je

vyhlašovatel soutěže.

5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení

a obce, v níž má bydliště.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění

ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly, čímž se zavazuje tato

pravidla dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících

s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže,

předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku

na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém

podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování

ze strany soutěžícího.

6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook,

Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace

vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

V Ráječku, dne 18.11.2019